Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHENTIEKE BRANDING

1. TOEPASSINGSGEBIED

‘Authentieke Branding’ is de handelsnaam van mevrouw Delphine Ghekiere, met maatschappelijke zetel te 9040 Gent, Bouwmeestersstraat 81, België en met ondernemingsnummer 0832.128.158, hierna genoemd de Verkoper.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: mevrouw Delphine Ghekiere
Offerte : alle aanbiedingen en prijsopgaven van Verkoper waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Klant : Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Verkoper in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan;
Product: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten, m.n. het aanbieden van Webinars, (online-)courses, workshops, privé- en groepssessies, video- en audio opnames, aanbieden van een leerplatform, kennismakingsgesprekken, enz;
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Verkoper en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten
Website: de  volgende  website  die  door de mevrouw Delphine Ghekiere               beheerd       wordt: www.studiolightwork.be, www.authentiekebranding.be, www.amplifycommunity.mn.co, www.amplifycommunity.com

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, afspraken en contracten die door de Verkoper geplaatst en/of gesloten worden of zullen worden voor verkoop en aanbod van Producten. Als de Klant een bestelling plaatst bij de Verkoper, een cursusreservatie plaatst, een opdracht tot levering geeft of instemt met de levering van producten, zal dit te allen tijde zijn onvoorwaardelijke toestemming vormen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden. Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan de Klant zijn wettelijke rechten.

Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op alle afzonderlijke voorwaarden die door de Klant aangevoerd worden. Van alle voorwaarden die de Klant indient, voorstelt of bepaalt, in welke vorm en wanneer dan ook, zij het geschreven, per e-mail of mondeling, wordt uitdrukkelijk afstand genomen en zij worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan de Privacy Policy, gepubliceerd op www.studiolightwork.be www.authentiekebranding.be. Het gebruik van de website is onderworpen aan een Disclaimer, gepubliceerd op www.studiolightwork.be. en www.authentiekebranding.be 

Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze Algemene Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. AFSLUITEN VAN EEN CONTRACT

De Klant en de Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Verkoper stuurt na overleg met Klant een offerte voor haar diensten, producten en/of werkzaamheden.

Tenzij anders overeengekomen, is de offerte niet meer geldig na 30 dagen na de datum waarop Verkoper deze deed.

De offerte kan wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden of de opdracht, prijsstijging van onder andere de grondstoffen of in te kopen diensten of producten. Verkoper zal Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief BTW. Leveringskosten, alsook termijnen waarbinnen een afspraak kosteloos geannuleerd kunnen worden, worden duidelijk aan de Klant meegedeeld.

Klant dient de offerte expliciet te aanvaarden door deze schriftelijk te bevestigen. Wanneer Klant deze bevestiging niet doet, maar wel instemt met, of in ieder geval die indruk wekt, dat Verkoper werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod alsnog als aanvaard beschouwd.

Verkoper behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor Verkoper onaanvaardbaar maakt op de opdracht uit te voeren.

Na aanvaarding van de offerte vormt de offerte, samen met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen partijen. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse schriftelijke instemming worden gewijzigd. Verkoper kan in dat geval de voor de overeenkomst verschuldigde vergoeding aanpassen.

De Klant aanvaardt het feit dat facturen uitsluitend elektronisch ontvangen worden, onverminderd het recht om een papieren kopie te vragen binnen uiterlijk vijf (5) dagen na ontvangst van de elektronische factuur. Als de Klant na plaatsing op de website ontdekt dat hij een fout heeft gemaakt bij zijn bestelling, dient hij per e-mail contact op te nemen met Verkoper: delphine@authentiekebranding.be

3. UITVOERING OPDRACHT

De overeenkomst is een inspanningsverbintenis. Verkoper spant zich in zal naar beste kunnen handelen in de gegevens en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht.

Voor prestaties die niet in de offerte zijn opgenomen, wordt een aparte offerte opgemaakt of worden deze uitgevoerd in regie.

4. VERPLICHTINGEN KLANT

Klant verplicht zich de omstandigheden voor Verkopen zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.

Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder onder andere begrepen het tijdig en juist informeren van Verkoper. Wanneer Klant verzaakt zijn verantwoordelijkheden na te komen, heeft Verkoper het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Klant mag geen gebruik maken van ideeën, concepten of andere uitwerkingen die voortvloeien uit de overeenkomst, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verkregen van Verkoper. Op elk voorstel, concept, pitch, idee, iedere presentatie en/of iedere workshop van Verkoper, gepresenteerd aan Klant of derden, rust een geheimhoudingsplicht, conform artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

5. WEBHOSTING, MAILSERVER, ONLINE COMMUNITY Voor webhosting, mailserver en Online Community wordt samengewerkt met een externe partner. De beschrijving van de diensten en aansprakelijkheid van deze partner staat in zijn Service Level Agreement (SLA) die toepassing vindt.

De webhosting en mailserver wordt per kalenderjaar verstrekt (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) en mits betaling van de vergoeding. De prijslijst wordt jaarlijks aangepast en is beschikbaar. De overeenkomst hiervoor is van onbepaalde duur en kan opgezegd worden uiterlijk één maand voor iedere vervaldag. Bij laattijdige opzeg is de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd.

Er is geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, verwisseling of beschadiging van gegevens door het gebruik van de webhosting, mailserver inclusief verzonden (e-mail)berichten.

6. DOMEINNAMEN

Op een bestelde domeinnaam behoudt de klant alle rechten. Als agent wordt enkel ingestaan voor het beheer van de domeinnaam voor zover de jaarlijkse vergoeding wordt betaald.

De beheerovereenkomst is van onbepaalde duur. Deze kan opgezegd worden uiterlijk één maand voor iedere vervaldag van de domeinnaam. Bij laattijdige opzeg is de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd.

7. INSCHAKELEN VAN DERDEN

Tenzij anders overeengekomen worden opdrachten aan derden in het kader van producten of diensten door de klant verstrekt. Op verzoek kan – voor rekening en risico van de klant – als gemachtigde opgetreden worden. Een op verzoek van de klant opgestelde begroting voor kosten van derden is niet bindend.

Na uitdrukkelijke afspraak kunnen, voor rekening en op risico van de klant, producten of diensten van derden ingeschakeld en doorgegeven worden aan de klant. De algemene voorwaarden van de toeleverancier m.b.t. kwaliteit, kwantiteit en levering van deze producten of diensten gelden voor de klant.

8. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De klant is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die via de producten of diensten van de Verkoper door deze worden verwerkt volgens de bepalingen van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de in deze wet opgenomen verplichtingen integraal na te leven. 

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten van Verkoper, blijven zijn exclusieve eigendom. De klant verkrijgt enkel het gebruiksrecht van producten of diensten die specifiek voor hem zijn ontwikkeld. Producten of diensten                  kunnen         software, thema’s, foto’s, logo’s of illustraties bevatten die de klant niet heeft aangeleverd en die de Verkoper al dan niet tegen betaling heeft verkregen bij een aanbieder of derde leverancier. De gebruikslicentie op deze software, thema’s, foto’s, logo’s of illustraties is dan afhankelijk van de voorwaarden bepaald door deze aanbieder. Doorgaans zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. De Verkoper verstrekt geen enkele garantie m.b.t. deze software, thema’s, foto’s, logo’s of illustraties.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, onderzoekt de Verkoper het bestaan van rechten op door de klant aangeleverde gegevens, foto’s, logo’s etc. niet. Hij is hiervoor niet aansprakelijk.


10. ONDERSCHEIDINGSTEKENS

De Verkoper kan niet instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van onderscheidingstekens zoals bijv. logo’s en merknamen. Daartoe dient de klant contact op te nemen met een merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder werden gebruikt of geregistreerd als merk.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade die de klant zou lijden door een fout of nalatigheid m.b.t. Onderscheidingstekens.

11. LEVERING

 Het niet halen van de afgesproken deadline geeft geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst.

Het niet tijdig verschaffen van informatie, materiaal en feedback, geeft aanleiding tot het verlengen van de leveringstermijn. Hetzelfde geldt indien extra bestellingen worden geplaatst.

Bij levering van het product kan er aan de Klant gevraagd worden een ontvangstbewijs te tekenen. De Klant gaat ermee akkoord de producten te controleren op gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade alvorens onder- tekening van het ontvangstbewijs. De Klant dient een bewijs van ontvangst van het geleverde product te bewaren voor eventuele toekomstige geschillen hieromtrent.

                        Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die geleverde producten of diensten oplopen na levering of verzending. De Verkoper is niet verplicht een kopie bij te houden. De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen die bij hem bewaard worden. De  Verkoper is niet aansprakelijk voor de interpretatie of verwerking van de geleverde producten of diensten.

In geval er niet aan de geschatte leveringsdatum kan worden voldaan, zal de Verkoper de Klant hier naar best vermogen van op de hoogte houden. De Verkoper is, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor  verlies, aansprakelijkheid, waarde, schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit late levering.

Het risico wordt overgedragen aan de Klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de Klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen. De eigendom wordt pas overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de Klant.

12. BETALING

Het product Ontdek Je Archetype Mix,  de dienst Brand Scan, Jaarlijks membership Authentieke Branding Lab, Jaarprogramma Ondernemen als jezelf dient volledig betaald te worden op het moment van plaatsing van de bestelling. De Verkoper kan in geen geval gehouden zijn de goederen te leveren alvorens de volledige betaling te hebben ontvangen.

Wanneer de Klant in het betaalproces gevraagd wordt naar de details van zijn betaalkaart, dient hij over de volledige bevoegdheid te beschikken voor gebruik van deze kaart of rekening.

Betaling van de factuur geschiedt op de overeengekomen vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van de Verkoper. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur en eerst op verschuldigde intresten en kosten.

Vanaf de vervaldag is op elke niet-betaalde factuur en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd van 15% op het totaalbedrag, te vermeerderen met gerechtskosten zo de betaling via gerechtelijke weg moet worden bekomen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot alle facturen betaald zijn, zonder dat de klant daarvoor schadevergoeding kan vragen. De producten of diensten blijven eigendom van de Verkoper tot alle facturen zijn betaald: deze kunnen ingehouden of teruggevorderd worden.

Voor prestaties en kosten die binnen de opdracht vallen mogen voorschot- of deelfacturen gestuurd worden. Voor 1 op 1 Brandingtrajecten (Own Your Archetype, Show Your Archetype en Speak Your Archetype) en websites is een voorschot van 40% op het totaalbedrag verschuldigd bij aanvang van de opdracht. Na afloop van elke module wordt een saldofactuur opgemaakt voor het restbedrag. Afwijkingen hiervan worden expliciet vermeld op de offerte.

13. ANNULERING

Afspraken in het kader van een kennismakingsgesprek, brandingstraject kunnen door de Koper ten laatste 48u van tevoren afgezegd worden per e-mail. Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt de helft van het honorarium in rekening gebracht.

De Verkoper behoudt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht van de coach Delphine Ghekiere of een andere coach die zij aangesteld heeft. De Koper heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

14. VROEGTIJDIGE BEËINDIGING

Bij het niet respecteren van één of meer voorwaarden, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de overeenkomst tijdelijk te schorsen of onmiddellijk te beëindigen.

In geval van faillissement, opschorting van betaling of kennelijk onvermogen heeft de Verkoper het recht de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. Dit geeft geen recht op schadevergoeding.

Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst betaalt de klant alle tot dan toe verleende prestaties, te vermeerderen met eventuele kosten die zijn gemaakt.

15. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, daling van omzet, verlies van cliënteel enz.

De aansprakelijkheid van de Verkoper is in elk geval beperkt tot de terugbetaling van de prijs die is betaald, het opnieuw leveren van de producten of opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van de Verkoper. De totale aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan de prijs die is betaald voor de producten of diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Voor producten of diensten van derde leveranciers aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die zij aanvaarden voor hun producten of diensten.

De Verkoper verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg en verklaart dat zij, als niet medisch opgeleide, geen diagnoses kan stellen of medische behandelingen in vraag kan stellen. De door de Verkoper verzorgde gesprekken, trainingen, begeleidingstrajecten en workshops zijn er niet op gericht enig geneeskundig effect bij de Koper te weeg te brengen, noch medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding te vervangen. De trainingen, sessies e.d.m. zijn er enkel op gericht om de persoonlijke groei van de Klant te stimuleren. De Verkoper draagt geen aansprakelijkheid op dit vlak. Bij medische klachten is het de verantwoordelijkheid van de Koper om een arts te raadplegen.

16. KLACHTEN

Alle klachten moeten door middel van een aangetekend schrijven worden gemeld binnen de 7 werkdagen vanaf de levering. Voor producten of diensten start die termijn de dag na de levering, voor facturen op de factuurdatum. Na 7 werkdagen worden producten, diensten of facturen geacht definitief en onvoorwaardelijk te zijn aanvaard. Gebreken aan een deel van de geleverde producten of diensten geven niet het recht de hele levering af te keuren of elke betaling uit te stellen.

17. OVERMACHT

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schending, hindering of vertraging in de uitvoering van een Contract die toe te schrijven is aan een oorzaak waarop hij geen controle kan uitoefenen, inclusief maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden (inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, overheid, quasi autonome non-gouvernementele overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, extreme weersomstandigheden, aardbevingen, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van elektriciteit, telecommunicatie of internet ), gebrek aan of onmogelijkheid om bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport ("Overmacht"), ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.

Zowel de Klant als de Verkoper kunnen het Contract onmiddellijk ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in het geval de overmacht langer aanhoudt dan 2 Werkdagen, in welk geval noch de Klant noch de Verkoper aansprakelijk zullen worden gehouden jegens de andere partij in verband met een dergelijke ontbinding (behalve dan voor terugbetaling van een Product dat al door de Klant werd betaald en dat niet werd geleverd).

Als de Verkoper verplichtingen is aangegaan om identieke of gelijkwaardige Producten te leveren aan meerdere klanten en hij wordt verhinderd om zijn verplichtingen aan de Klant volledig te na te komen op grond van overmacht, kan hij naar eigen goeddunken besluiten welke Contracten hij zal uitvoeren en in welke mate.

18. COACHINGSRELATIE

De informatie door de Koper meegedeeld aan de Verkoper blijft strikt vertrouwelijk.

19.TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Verkoper bevoegd, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechtbank als bevoegd aanwijst.

>